ANBI

Wij hebben een ANBI-status, wat betekent dat de overheid ons aanmerkt als
algemeen nut beogende instelling. Concreet houdt dit in dat
giften/schenkingen en nalatenschappen bestemd voor Stichting Ouderenzorg
vrijgesteld zijn van belastingen.