Organisatie

Ouderenzorg kent als juridische bestuursvorm een stichting. Naast de
overkoepelende Stichting Ouderenzorg functioneren een tweetal
werkstichtingen: Stichting Huisvesting Ouderen (voor huur en verhuur) en
Stichting Zorg aan Huis (faciliteert 24-uurszorg). Statutair zijn deze stichtingen
gevestigd te Dordrecht.
Binnen Ouderenzorg functioneert een dagelijks bestuur (DB) en een
algemeen bestuur (AB). De bestuursleden worden door de synode van de
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland benoemd als deputaten
Ouderenzorg.

Op vrijwillige basis is een regeling opgesteld voor het geval het optreden van
Ouderenzorg, haar medewerkers of vrijwilligers bij bewoners aanleiding geeft
tot klachten.